نام پروژه : دانشگاه بوعلی همدان

سال ساخت : سال 95

مکان : همدان دانشگاه بوعلی سینا

میزان تناژ : 400 تن