نام پروژه :سردخانه 5000 تنی

سال ساخت : سال 96

مکان : بهار حسام آباد

میزان تناژ : 280 تن

کارفرما : آقایان سهرابی کمره ای